Fase 1

Op maandag 8 oktober 2018 hebben de bestuurders en voorzitters van de raden van toezicht van de drie organisaties een intentieovereenkomst ondertekend. Dit was het startsein om de mogelijkheden tot fusie nader te onderzoeken. Vanaf november 2018 hebben we voor de communicatie over de fusie een tijdelijke naam en huisstijl gebruikt: RVS. De letters staan voor de namen van drie organisaties.

Er zijn verschillende projectgroepen aan de slag gegaan met opdrachten voor de nieuwe organisatie. Iedere projectgroep aan de hand van een bepaald thema. Op dinsdag 20 november 2018 vond de eerste werkconferentie in het kader van de fusie plaats. Een bijeenkomst waar bijna 100 medewerkers, vrijwilligers, leden van projectgroepen, OR-leden en leden van de cliëntenraden samen kwamen. Deze dag stond in het teken van elkaar ontmoeten en aan de slag gaan met de missie, visie en kernwaarden voor de ‘organisatie van de toekomst’.

Op woensdag 19 december 2018 vond de tweede werkconferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere gesproken over de visie op de medewerker en vrijwilliger en over de werknemer en werkgever van de toekomst. Ook werd nagedacht over een besturingsmodel en organisatiemodel, passend bij de missie, visie en kernwaarden van de nieuwe organisatie.

De derde een laatste werkconferentie vond plaats op 14 januari 2020. De uitkomsten van de tweede werkconferentie over de besturingsfilosofie en organisatiestructuur en de thema’s medewerker, vrijwilliger en cultuur zijn teruggekoppeld. Daarnaast was tijdens deze bijeenkomst de medezeggenschap van de ondernemingsraad en cliëntenraad onderwerp van gesprek.

 

Fase 2

De input uit de verschillende werkconferenties is verwerkt in een fusiedocument. Op basis van de positieve adviezen van de OR en CCR van de drie organisaties hebben de raden van bestuur in april 2019 het definitieve fusiebesluit genomen, waarna het vervolgens is goedgekeurd door de raden van toezicht. Nadat de interne besluitvorming was afgerond, zijn we de tweede fase ingegaan. In deze periode zijn ook de aanvragen tot goedkeuring bij de NZa en ACM ingediend.

In de tweede fase is de inhoud van het fusiedocument verder uitgewerkt. Zo is er invulling gegeven aan de inrichting van de clusters en de indeling van de drie regio’s langdurige zorg. Ook is er gewerkt aan een gezamenlijke begroting, zijn er afspraken gemaakt met zorgkantoren en zorgverzekeraars en zijn we met een vertegenwoordiging van medewerkers, vrijwilligers en leden van de cliëntenraden aan de slag gegaan met de keuze voor een nieuwe naam.

 

Fase 3

We zitten nu in de derde fase van het fusieproces en werken hard aan het vormgeven van de nieuwe organisatie. De samenwerking tussen de drie organisaties wordt steeds intensiever. In februari 2020 hebben we een vergunning ontvangen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hiermee staan alle lichten op groen voor de fusie tussen de drie zorgorganisaties. Per 31 maart 2020 is de bestuurlijke fusie gerealiseerd. Dit betekent dat de bestuurders samen verantwoordelijk zijn voor de drie organisaties. Ook is er vanaf dit moment één raad van toezicht.

Sinds 1 juli 2020 werken de medewerkers in de clusters bedrijfsvoering en HR volgens de nieuwe structuur. De clustermanagers, teammanagers van de zorgclusters en de medewerkers van het cluster kwaliteit en innovatie werken met ingang van 1 september volgens de nieuwe structuur.