Doelgroep Expertisecentrum

Op initiatief van het ministerie van VWS wordt de zorgstructuur voor de ziekte van Huntington anders ingericht. Deze nieuwe structuur is erop gericht dat iedere cliënt, ongeacht waar hij of zij woont, toegang heeft tot de gespecialiseerde zorg en expertise die nodig is. Daarnaast worden zorgaanbieders gestimuleerd om intensiever met elkaar samen te werken en hun kennis te delen.

Hoe ziet de nieuwe zorgstructuur voor de ziekte van Huntington eruit?

 • Er komt één landelijk kenniscentrum (Huntington KennisNet Nederland).
  Hier wordt alle kennis verzameld, inzichtelijk gemaakt wat er beschikbaar is en welke kennis (onderzoek) ontwikkeld wordt.
 • Er komen drie doelgroep expertisecentra (DEC).
  Deze centra bieden een combinatie van verpleeghuiszorg, gespecialiseerde dagbehandeling en poliklinische behandeling. Ze hebben meer dan 40 plekken voor cliënten met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis. Ook verricht een DEC onderzoek en biedt plekken voor cliënten met zeer complex gedrag. Een DEC werkt landelijk en regionaal samen met andere zorgaanbieders en ketenpartners.
 • Er komen vier regionale expertisecentra (REC).
  Een REC biedt eveneens een combinatie van verpleeghuiszorg, gespecialiseerde dagbehandeling en poliklinische behandeling. Deze centra bieden minimaal 8 plekken voor cliënten met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis op een gespecialiseerde afdeling. Een REC werkt samen met zorgaanbieders in de regio.

De Kloosterhoeve en De Dotter zijn kandidaat om een DEC te worden.

Waar moet een DEC aan voldoen?

Om een DEC te worden, moeten De Kloosterhoeve en De Dotter o.a. voldoen aan onderstaande criteria:

 • We bieden hooggespecialiseerde zorg aan cliënten.
 • We zijn expert in complex gedrag.
 • We voeren promotieonderzoek uit op het gebied van de ziekte van Huntington.
 • We organiseren landelijke en regionale informatie- en samenwerkingsbijeenkomsten voor zorgverleners en samenwerkingspartners.
 • Medewerkers die bij ons werken scholen zich jaarlijks en zijn gespecialiseerd in het ziektebeeld.
 • Het gehele team heeft veel ervaring in het werken met de doelgroep.
 • In de regio en landelijk weten andere zorgorganisaties, gemeenten en huisartsen ons te vinden, wanneer zij vragen hebben over de ziekte.

Op donderdag 15 december 2022 vond de visitatie plaats om te beoordelen of we aan de gestelde criteria voldoen. De eerste terugkoppeling van de visitatiecommissie was positief. Het definitieve oordeel verwachten we in de loop van 2023.

Aan de hand van het verhaal van Kees Gelderblom, een van de cliënten, laten we in onderstaande video zien hoe we vormgeven aan drie belangrijke criteria. Het gaat om:
• Samenwerking met andere partijen
• Wetenschappelijk onderzoek
• Cliëntparticipatie


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail