Governance

Mijzo volgt de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat de afspraken tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht aan bepaalde voorwaarden voldoen en zijn vastgelegd in statuten en reglementen. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen hoe de leden worden benoemd en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zij hebben. Daarnaast is een aantal zaken vastgelegd die de hele organisatie aangaan. Denk hierbij aan een klokkenluidersregeling en gedragscode.

Regelmatig controleren we of we nog steeds voldoen aan alle voorwaarden van de governancecode. Bovendien leggen we onder andere in het jaarverslag verantwoording af. Waar gewenst of nodig vermelden we deze informatie op de website.

Visie op toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft onderstaande visie op toezicht vastgesteld.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf tot zeven leden. Dit is inclusief de voorzitter, die regisseur is van het toezichthoudend proces. De RvT is divers samengesteld uit personen met verschillende (opleidings)achtergronden en (werk)ervaringen. De leden van de RvT werken bovendien aan hun verdere ontwikkeling door middel van scholing. Zij houden contact met de organisatie via werkbezoeken en incidentele deelname aan beleidsconferenties, waarbij de netwerksamenleving (pro-actief) wordt ondersteund.

Contacten met in- en externe stakeholders vinden plaats na overleg met de raad van bestuur (RvB). De leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd, waarna een evaluatie plaatsvindt, en tot een eventuele eenmalige verlenging van vier jaar kan worden besloten.
Nieuwe leden worden openbaar geworven, in samenspraak met de medezeggenschapsorganen, en op basis van een profiel dat past bij de, op het moment van de vacature, actuele context. Een nieuw lid wordt wegwijs gemaakt door middel van een inwerkprogramma.

De formele taken van de RvT zijn: het werkgeverschap van de RvB, het toezichthouden op de RvB en de organisatie en het klankborden met de RvB.

De RvT kent drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie financiën en de auditcommissie kwaliteit & innovatie. Zij werken op basis van een door de RvT vastgesteld reglement ten behoeve van de gehele RvT; zij bepalen elk hun werkwijze. De RvT en de commissies vergaderen conform een jaarlijks op te stellen vergaderplanning.

Waarden en afspraken

De raad van toezicht ondersteunt de organisatie bij de maatschappelijke opdracht en strategie
De RvT wil een orgaan zijn dat door houding en gedrag de RvB en de organisatie zo optimaal mogelijk ondersteunt om de maatschappelijke opdracht en de strategische doelstellingen binnen de gegeven context waar te kunnen maken. De RvT stimuleert sociale en technologische innovaties die de doelstellingen helpen realiseren. De leden van de RvT dragen ook binnen hun eigen werkvelden en contacten de strekking van de maatschappelijke opdracht uit en worden zo nodig daarin ondersteund door de RvB.

De raad van toezicht hecht aan waardegedreven toezicht
De RvT wil graag hedendaags, waardegedreven toezichthouderschap uitoefenen, maatschappelijke betrokkenheid tonen en met Mijzo het verschil maken. De RvT en RvB hebben daartoe gezamenlijk waarden en afspraken geformuleerd die passen bij of in het verlengde liggen van de kernwaarden van Mijzo: eigen (expliciet), ontdekken (onderzoekend), open en samen.

De raad van toezicht gaat uit van vertrouwen
Zij bespreekt met de RvB of zij, zowel onderling als bestuurders als met de gremia binnen Mijzo, het goede gesprek hebben gevoerd – waarin alle perspectieven en nuances tot uiting zijn kunnen komen – alvorens tot besluitvorming is gekomen.

De raad van toezicht zoekt de dialoog en de verbinding
Zij wil, naast het bespreken van de verplichte onderdelen zoals het goedkeuren van de jaarstukken, met name verdiepen op de strategische thema’s, en de eventuele risico’s en dilemma’s die daarbij horen. In de agendasetting wordt hiermee rekening gehouden. Belangrijk is dat er een ‘vitale spanning’ is tussen RvT en RvB met respect voor ieders eigen rol en positie ten opzichte van elkaar. Het gaat de RvT om de bedoeling en de betekenis van hetgeen wordt geagendeerd. Zij houdt daarbij oog voor ieders rol en het constructieve samenspel. De RvT en RvB luisteren naar elkaar, respecteren elkaars zienswijzen, en zijn opbouwend kritisch naar elkaar.

De raad van toezicht is open en transparant
De RvB voorziet de RvT van relevante informatie, en vice versa. De leden van de RvT houden voeling met de gremia binnen de organisatie. Mochten er knelpunten worden ervaren, in het proces of op de inhoud, dan worden deze geëxpliciteerd en met elkaar onderzocht. De RvT en RvB helpen elkaar daarbij te herinneren aan ieders rol, de gedeelde waarden en de gemaakte afspraken.

De raad van toezicht hecht aan reflectie en lerend vermogen
Elke vergadering wordt, bij toerbeurt, door een lid van de RvT een reflectie gegeven op de vergadering aan de hand van deze waarden en afspraken. Eenmaal per jaar wordt de visie op toezicht en het functioneren van de RvT zelf – tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT – geëvalueerd. Minimaal eens per drie jaar vindt een zelfevaluatie plaats met ondersteuning van een extern adviseur.

Verantwoording

De RvT is transparant over haar visie op toezicht en publiceert deze op de website van Mijzo. De RvT legt verantwoording af over het functioneren van de RvT in het openbare jaarverslag.

Meer informatie?

Kunt u iets niet vinden of wilt u meer weten? Neem dan contact op met secretariaatrvb@mijzo.nl.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail