Governance

Mijzo volgt de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat de afspraken tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht aan bepaalde voorwaarden voldoen en zijn vastgelegd in statuten en reglementen. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen hoe de leden worden benoemd en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zij hebben. Daarnaast is een aantal zaken vastgelegd die de hele organisatie aangaan. Denk hierbij aan een klokkenluidersregeling en gedragscode.

Regelmatig controleren we of we nog steeds voldoen aan alle voorwaarden van de governancecode. Bovendien leggen we onder andere in het jaarverslag verantwoording af. Waar gewenst of nodig vermelden we deze informatie op de website.

Kunt u iets niet vinden of wilt u meer over een onderwerp weten? Neem dan contact op met secretariaatrvb@mijzo.nl.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail