Wat mijzo uitd®aagt

Maatschappelijke opgave

We hebben te maken met een grote toename van ouderen en er zijn onvoldoende mensen om de zorg op de huidige manier te kunnen blijven bieden. Als samenleving moeten we anders gaan kijken naar ouder worden en naar de zorg. Niet alleen omdat het anders kan en moet, maar vooral omdat de cliënt dat wil.

Bekijk de video

Zes actielijnen

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, vitaal en zelfstandig zijn en onafhankelijk van zorg. Mijzo wil dat stimuleren. We gaan de uitdagingen van morgen aan en willen er zijn voor ouderen die ons echt nodig hebben. Dat zien wij als onze maatschappelijke opgave. 

Om dit te realiseren hebben we een aantal actielijnen benoemd die de komende jaren richting geven aan de doelen en acties van Mijzo:

  • Mensen willen het liefst zo lang mogelijke zelfstandig thuis blijven wonen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat iedereen zich voorbereidt op het ouder worden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat men gezond leeft en huisvesting geschikt maakt voor later. Indien nodig, kan Mijzo ondersteuning bieden. Dit doen we vanuit de visie op positieve gezondheid, waarbij we kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Met het programma Langer Actief Thuis ondersteunen we de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen.

  • Community care wil zeggen dat mensen worden ondersteund door hun sociale netwerk. Met de hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers kan men zich zoveel mogelijk zelf redden. Mijzo stimuleert deze samenredzaamheid, zowel buiten als binnen onze zorglocaties, omdat hulp en ondersteuning van de omgeving altijd noodzakelijk zullen blijven. Samen met de juiste partners willen we lokale initiatieven ontwikkelen en ondersteunen om community care te faciliteren.

  • Mijzo wil medewerkers graag aan zich binden. Dit doen we door voldoende opleidings- en groeimogelijkheden, diversiteit in specialismes en een fijne werkplek te bieden. We vinden het belangrijk dat medewerkers voelen dat ze echt gezien worden, dat ze hun talenten kunnen benutten en de juiste begeleiding krijgen gedurende hun loopbaan.

  • Mijzo wil actief bijdragen aan activiteiten die voorkomen dat ouderen zorgafhankelijk worden. Dat kunnen we niet alleen. Dit vraagt in de eerste plaats iets van de ouderen zelf en van de mensen die dichtbij hen staan. Daarnaast moeten zorgorganisaties en andere ketenpartners intensief samenwerken om langdurige zorg te voorkomen en uit te stellen en de cliënt op het juiste moment, op de juiste plek te ondersteunen.

  • Mijzo stimuleert de ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie, ICT en sociale innovaties om de toenemende vraag naar zorg (gedeeltelijk) te voorkomen, uit te stellen en op te vangen. Met behulp van technologie en andere innovaties kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en hun bewegingsvrijheid vergroten. Medewerkers willen we hiermee ontzorgen en efficiënter laten werken. Bovendien willen we de administratieve last verminderen.

  • De hoge kwaliteitsstandaard en de groei van het aantal ouderen de komende jaren zet de betaalbaarheid van de ouderenzorg onder druk. Daarnaast is de economische impact van de coronacrisis groot, wat mogelijk ook nog zijn weerslag heeft op de sector. Ondanks deze onzekerheden blijft Mijzo op een verantwoorde wijze investeren in ICT, kwaliteit, technologie, sociale innovatie en huisvesting. Dit om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij voorwaardelijk.

No time to wait

Mijzo wil het gesprek aangaan met cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers en samen werken aan de grote verandering waar we in de ouderenzorg voor staan. Niets doen is geen optie!

Bij Mijzo magazine

Het magazine ‘Bij Mijzo’ verschijnt twee keer per jaar. Het is bedoeld om mensen aan het denken te zetten over de toekomst van de ouderenzorg en te inspireren om te kijken naar wat wél kan.

Talkshow

Tijdens de talkshow op donderdag 16 juni 2022 hebben we onder leiding van presentator Niels Houtepen een aantal informatieve tafelgesprekken met betrokkenen gevoerd. Met mooie voorbeelden, video’s en verrassende illusies hebben we geprobeerd cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers te inspireren en stimuleren een steentje bij te dragen. Meer weten? Kijk dan op www.mijzo.nl/talkshow.

Samenredzaamheid is de weg naar een betekenisvolle oude dag!

Wat doet Mijzo?

Een omslag in de ouderenzorg vraagt lef en actie van iedereen. Wat doe jijzo?

Regionale samenwerking ouderenzorg

Samen met andere ouderenzorgorganisaties in Midden- en West-Brabant maakt Mijzo zich sterk voor een toekomstbestendige zorg aan ouderen. Wij geloven dat we de transformatie van de zorg alleen kunnen realiseren door samen te werken. De uitdagingen waar we voor staan moeten we in nauwe samenwerking met alle maatschappelijke partijen aangaan. Samen maken we meer impact en zijn we beter in staat om creatieve en duurzame oplossingen te vinden om de zorg voor kwetsbare ouderen te garanderen.

Bent u benieuwd naar de projecten die we inmiddels hebben gerealiseerd? Kijk dan op www.ouderenzorgvoormorgen.nl of www.samenrichtinggeven.nl.

Tijd voor een ander verhaal

De organisaties hebben samen het initiatief genomen voor de campagne ‘Tijd voor een ander verhaal’. Tijdens een aantal theatershows/livestreams zijn we het gesprek aangegaan over de toekomstige zorg aan ouderen. Tony Bosma en Richard de Hoop zijn het gezicht van deze shows. Met een mix van filmpjes, interviews en liedjes zetten zij iedereen aan het denken over de dilemma’s waar we voor staan en presenteren zij mooie initiatieven die daar een antwoord op kunnen zijn.

Vanwege hun kennis van en enthousiasme voor de zorg hebben wij hen gevraagd het gezicht te worden van de video’s over de maatschappelijke opgave van Mijzo. Meer weten over ‘Tijd voor een ander verhaal’ of de livestreams terugkijken? Ga dan naar www.samenrichtinggeven.nl/anderverhaal.

Online videoserie ‘Blik op de toekomst’

In onze online videoserie ‘Blik op de toekomst’ blikken we in een aantal korte video’s samen met cliënten, medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen van Mijzo vooruit op de nieuwe werkelijkheid van een ouder wordende samenleving. Een samenleving waarin we allemaal een verantwoordelijkheid hebben het echt anders te doen. Met deze videoserie zetten we je graag aan het denken over jouw rol.

Hoe denk jij over oud worden?

Wat heb jij nodig voor een betekenisvol leven?

Wat als jij niet meer kunt kiezen?

Wat betekent positieve gezondheid voor jou?

Wat vind jij van het verlenen van zorg met de handen op de rug?

Voel jij je verantwoordelijk voor de toekomst van de zorg?

Hoe ziet de zorgorganisatie van de toekomst eruit?

Wat versta jij onder samenredzaamheid?

Hoe denk jij dat de zorg er in de toekomst uit gaat zien?

Waarom vind jij dat mensen voor de zorg moeten kiezen?

Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor de zorg?

Hoe denk jij dat technologie kan bijdragen aan de veranderingen in de zorg?

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail