Ondernemingsraad

Met de fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn de ondernemingsraden per 1 januari 2021 opgeheven. In april van dit jaar vinden verkiezingen plaats, zodat per 15 april 2021 de nieuwe ondernemingsraad (OR) aan de slag kan gaan. Tot die tijd worden de werkzaamheden verricht door de tijdelijke OR (TOR). Een afvaardiging van de ondernemingsraden van de drie afzonderlijke organisaties neemt hieraan deel. De overige leden van de ondernemingsraden ondersteunen bij de voorbereiding van de verkiezingen voor de nieuwe OR.

Gedurende het fusietraject hebben leden van de verschillende ondernemingsraden meegewerkt aan de visie van de OR. Tijdens verschillende bijeenkomsten is nagedacht over de manier waarop we medewerkers mee kunnen laten denken over het beleid en kunnen betrekken bij de invulling van hun werkzaamheden. Ook is besproken welke rol de OR hierin heeft.

Visie op medezeggenschap

Medewerkers hebben zelf invloed op de invulling van hun werkzaamheden en de keuzes die daarin gemaakt worden. Zij zijn expert en weten hoe zij, samen met de cliënt, hun naasten en collega’s, van toegevoegde waarde kunnen zijn. De manier waarop medewerkers invloed uit kunnen oefenen verschilt per onderwerp. Soms worden zij gevraagd deel te nemen aan een werkgroep en op een ander moment wordt hun mening gevraagd via een enquête. De OR heeft hierbij een faciliterende rol en zorgt ervoor dat medewerkers de ruimte krijgen om over uiteenlopende zaken mee te denken.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail