Privacyverklaring voor cliënten van Mijzo

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Mijzo, gevestigd aan Eikendonklaan 2, 5143 NG in Waalwijk. 

Verwerking van persoonsgegevens 
Mijzo respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij zien het als onze plicht om de privacy van u als cliënt zo goed als mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of over het verstrekken van uw gegevens of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener. 

Doeleinden van de verwerking 
Uw persoonsgegevens worden door Mijzo verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden: 

 • Het uitvoeren van de met u gesloten zorgleveringsovereenkomst; 
 • Het voeren en onderhouden van het cliëntendossier; 
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten; 
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder inbegrepen het in handen van derden stellen van vorderingen; 
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; 
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Mijzo 
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie; 
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten 
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen die per e-mail worden verzonden; 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht; 
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole; 
 • Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Verdere verwerking van uw persoonsgegevens 
Mijzo verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden. Wanneer wij uw ontvangen persoonsgegevens voor andere doeleinden willen verwerken zullen wij vooraf contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen deze verdere verwerking. 

Rechtsgronden voor de verwerking 
Mijzo mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als dit is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en wij deze verwerking kunnen baseren op een wettelijke grondslag. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen:  

 • De door u gegeven toestemming (Art. 6 lid 1 sub a Avg) 
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering  
  van de met u gesloten overeenkomst (Art. 6 lid 1 sub b Avg) 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art. 6 lid 1 sub c Avg) 
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (Art. 6 lid 1 sub d Avg) 
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van openbaar gezag (Art. 6 lid 1 sub e Avg) 
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mijzo of van een  
  derde (Art. 6 lid 1 sub f Avg) 

Uitleg gerechtvaardigde belangen 
Voor de hieronder benoemde doeleinden beroept Mijzo zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang is in die gevallen in het volgende gelegen: 

 • (direct) marketing doeleinden 
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Mijzo en  
  het bieden van een veilige woon, werk- en leefomgeving 
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de ICT voorzieningen 
 • Fraudepreventie 
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden 
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren 
 • Wetenschappelijk- of historisch onderzoek 

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in deze verklaring 

Verplichte verstrekkingen 
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Mijzo niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de  
in deze verklaring beschreven doeleinden. 

Doorgifte aan het buitenland 
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER. 

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming 
Mijzo maakt op dit moment geen gebruik van profilering en daaraan gekoppelde geautomatiseerde besluitvorming. 

Bewaartermijn 
Mijzo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Mijzo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn er diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van deze gegevens als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Mijzo toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht en toegang tot uw persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Mijzo verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar onderaannemers en verwerkers, en heeft hierover schriftelijke afspraken gemaakt.   

Uw rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming 
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming komen aan u als betrokkenen een aantal rechten toe. Wij zetten deze rechten voor u op een rijtje: 

Inzagerecht 
U heeft het recht uw door Mijzo verwerkte persoonsgegevens in te zien. 

Correctie- en verwijderingsrecht 
U heeft het recht om uw gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. 

Recht van bezwaar 
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. 

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten, producten en diensten van Mijzo en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor deze direct marketingdoeleinden worden gebruikt. 

Recht op beperking 
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Mijzo de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: 

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek; 
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst; 
 • Indien Mijzo de gegevens niet langer nodig heeft, terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak; 
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om de door u aan Mijzo verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op de grond van uw toestemming of een een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor gegevens die wij al in digitale vorm verwerken, dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen. 

U bent vrij deze gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Intrekken van toestemming 
Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van uw toestemming dan heeft u te allen tijde het recht om een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde weer in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van uw toestemming kent echter geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden op basis van de door u verleende toestemming blijven dus rechtmatig. 

Uitoefening van de rechten 
Het uitoefenen van uw rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens die aan het einde van deze privacyverklaring zijn vermeld. 

Termijnen 
Wij zullen alle vragen en verzoeken in beginsel binnen 30 dagen beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag of verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen deze termijn informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot 90 dagen. 

Identificatie 
Wij kunnen bij alle vragen en verzoeken vragen om een nader bewijs van uw identiteit indien wij deze bijvoorbeeld langs elektronische weg of door middel van het stellen van controlevragen niet of onvoldoende kunnen vaststellen. Dit doen wij om te voorkomen dat wij persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. In een voorkomend geval kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs aan ons te tonen of hiervan een kopie aan te leveren. Wanneer wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, schrijft u dan op  
de kopie dat het een kopie betreft, en met welk doel deze kopie aan ons verstrekt wordt. 
U mag uw BSN nummer onleesbaar maken. De door ons ontvangen kopie zal alleen gebruikt worden ter vaststelling van uw identiteit en zal hierna worden vernietigd.  Eventueel kunt u gebruik maken van de Kopie-ID app van de Rijksoverheid. Met deze app kunt u een veilige kopie maken en deze hierna aan ons toezenden. U vindt deze app in de Apple Appstore of Google Playstore.

Individuele afweging bij ieder verzoek 
Wij wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven dan zullen wij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen hiervoor worden dus hoe dan ook gehonoreerd. 

Functionaris Gegevensbescherming 
Mijzo heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Mijzo  
over de juiste toepassing daarvan. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Mijzo. De FG is bovendien contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van onze FG onderaan deze privacyverklaring. 

Toezichthouder 
Ook staat het u altijd vrij om bij vragen en/of klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Vragen 
Verder staat het u altijd vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Mijzo. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring 

Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website van Mijzo. Mijzo  kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacyverklaring en om aan u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Contactgegevens 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, of u wilt een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Ivo van Heeren is onze functionaris gegevensbescherming en hij is bereikbaar via gegevensbescherming@mijzo.nl.